Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada Pärnu maakonna planeeringus, Tori ja Vändra valla üldplaneeringutes märgitud elektrituulikute arendusaladele P9 ja P10 elektrituulikud (tuulepark) ja nende toimimiseks vajalikud tehnovõrgud, sh määrata elektrituulikute ning vajadusel teiste taastuvenergia tootmise rajatiste tehnilised parameetrid, asukoht ja liitumine elektri põhivõrguga, määrata kruntide piirid koos hoonestusala ja ehitusõigusega ning vajadusel ehituslike tingimustega, määrata elektrituulikud teenindava taristu (nii teed kui tehnovõrgud) vajadus ja asukoht, servituutide seadmise ning teede avalikuks kasutamiseks määramise vajadus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, keskkonnatingimusi (müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi jmt) tagavad nõuded ning planeeringu elluviimise võimalused.

Kuhu oleme jõudnud?

Tori Vallavalitsus ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus esitavad arvamuse avaldamiseks Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusalade P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeritakse vajadusel detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud, mille järel toimub eelnimetatud dokumentide vastuvõtmine. Ootame arvamusi, ettepanekuid, vastuväiteid kuni 17.05.2024.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega algatati Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamine aladel P9 ja P10.

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.