Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis ning eriplaneeringu kaudu saab leida sellele parima võimaliku asukoha. Põhja-Pärnumaa ja Tori vallad on algatanud eriplaneeringu protsessid, et selgitada välja kas, kuhu ja millistel tingimustel on elektrituulikute rajamine Pärnumaa põhjaosas võimalik. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda seda, et otsus tuulikute ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse võimalus koostöös kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida ja arendada.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi. Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse elektrituulikute rajamiseks (üksikult või tuuleparkidena)võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivamad. Teises etapis töötatakse valitud asukohtadele välja juba detailsem lahendus, sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine.

Eriplaneeringuga samal ajal viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Selle eesmärk on teada saada, missugune kaudne või vahetu mõju on võimalikel elektrituulikutel looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Lisaks eriplaneeringule on käimas ka detailplaneeringud, mis algatatud juba varem maakonnaplaneeringuga tuuleenergia tootmiseks valitud aladele, et täpsustada tuulepargi ehitusega seonduvaid tingimusi. Vaata nende arendusalade kohta täpsemalt siin.

Kuhu oleme jõudnud?

Tori vald ja Põhja-Pärnumaa vald on hetkel eriplaneeringute esimeses etapis, kus koostatakse planeeringu ja mõjuhindamise lähteseisukohad, mh selgitatakse välja ka see, kuhu on elektrituulikute püstitamine välistatud. Samuti selgitatakse välja esialgsed olulised keskkonnamõjud ja lepitakse kokku nende mõjude hindamise metoodika.

Tuulikute rajamiseks sobivate asukohtade võrdluse tulemusi arutatakse planeeringulahenduse avaliku väljapaneku raames, millele saavad kõik omalt poolt tagasisidet anda ja küsimusi esitada. Esimene etapp kestab prognooside kohaselt 2023. aasta esimese poolaastani.

Valla ja arendajate eesmärk on eriplaneeringu protsessid läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. Avalikkust ja kohalikku kogukonda on kavas kõigist oma sammudest aegsasti teavitada.Nii oluline objekt nagu tuulepark saab sündida vaid valla, kohaliku kogukonna ja arendaja üksmeeles. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled säilitaks avatud meele.

Eriplaneeringu ajajoon

Põhja-Pärnumaa valla kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine

I etapp

Algatamine Detsember 2020
Asukoha eelvaliku, lähtekohtade ja KSH kavatsuse koostamine August – September 2021
Lähtedokumentide ja kavatsuse avalikustamine ning asutuste ja isikute kaasamine Oktoober 2021– Jaanuar 2022
Muudatuste tegemine ja ettepanekute küsimine Jaanuar – Mai 2022
Eelvaliku ja KSH I etapi aruande koostamine Aprill – September 2022
Aruande esitamine kooskõlastamiseks September – Oktoober 2022
Asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek November 2022
Asukoha eelvaliku otsuse ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine Veebruar – Märts 2023