Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis ning eriplaneeringu kaudu saab leida sellele parima võimaliku asukoha. Põhja-Pärnumaa ja Tori vallad on algatanud eriplaneeringu protsessid, et selgitada välja kas, kuhu ja millistel tingimustel on elektrituulikute rajamine Pärnumaa põhjaosas võimalik. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda seda, et otsus tuulikute ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse võimalus koostöös kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida ja arendada.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi. Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse elektrituulikute rajamiseks (üksikult või tuuleparkidena)võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivamad. Teises etapis töötatakse valitud asukohtadele välja juba detailsem lahendus, sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine.

Eriplaneeringuga samal ajal viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Selle eesmärk on teada saada, missugune kaudne või vahetu mõju on võimalikel elektrituulikutel looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Lisaks eriplaneeringule on käimas ka detailplaneeringud, mis algatatud juba varem maakonnaplaneeringuga tuuleenergia tootmiseks valitud aladele, et täpsustada tuulepargi ehitusega seonduvaid tingimusi. Vaata nende arendusalade kohta täpsemalt siin.

Kuhu oleme jõudnud?

Tori valla põhjaosa ja Põhja-Pärnumaa tuuleenergeetika eriplaneeringutel on valminud asukoha eelvaliku ja KSH esimese etapi aruanne, mille raames on viidud läbi tuulikute rajamiseks sobivate asukohtade võrdlus ning tehtud valik, millised alad on kõige sobilikumad tuulikute rajamiseks. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH esimese etapi aruanne esitatakse kooskõlastamiseks valitsusasutustele ning arvamuse avaldamiseks planeeringut puudutavatele asutustele ja isikutele. Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH esimese etapi aruandes vajalikud muudatused.

Pärast eriplaneeringu kooskõlastamist järgneb eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH esimese etapi aruande avalik väljapanek ja avalikud arutelud, mille raames saavad kõik anda omalt poolt tagasisidet ja esitada küsimusi eriplaneeringu lahenduse kohta.

Valla ja arendajate eesmärk on eriplaneeringu protsessid läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. Avalikkust ja kohalikku kogukonda on kavas kõigist oma sammudest aegsasti teavitada.Nii oluline objekt nagu tuulepark saab sündida vaid valla, kohaliku kogukonna ja arendaja üksmeeles. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled säilitaks avatud meele.

Eriplaneeringu ajajoon

Põhja-Pärnumaa valla kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine

I etapp

Algatamine Detsember 2020
Asukoha eelvaliku, lähtekohtade ja KSH kavatsuse koostamine Veebruar-juuni 2022
Lähtedokumentide ja kavatsuse avalikustamine ning asutuste ja isikute kaasamine Juuli 2022
Muudatuste tegemine ja ettepanekute küsimine August-september 2022
Eelvaliku ja KSH I etapi aruande koostamine Märts 2022 – Aprill 2023
Aruande esitamine kooskõlastamiseks Mai  – November 2023
Asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek November 2023 – Jaanuar 2024
Asukoha eelvaliku otsuse ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine Veebruar – Märts 2024