Tori vallas toimus perioodil 18.10. – 16.12.2021 valla põhjaosa tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek. Lisaks toimus nii väljapaneku ajal kui peale väljapanekut avalik koosolek Suigus, kus eesootavat planeeringu protsessi ja avalikustamisel oleva dokumendi sisu tutvustati.

Väljapaneku käigus laekus kokku 16 kirja. Oma seisukohad dokumentide täiendamiseks või edasiseks arvestamiseks eriplaneeringu koostamisel esitasid ministeeriumid, ametiasutused ja ettevõtted. Terviseamet andis teada, et nad peavad avalikustatud dokumente piisavaks ja Eesti Raudtee andis teada, et ei soovi olla planeeringu koostamisse kaasatud.

Enim käsitleti seisukohtades maardlate ja kaitsealuste alade ning tundlike liikide esinemist eriplaneeringuala piirkonnas ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka näiteks infrastruktuuri vajadusetele ning alale juba kavandatavate objektide (nt Rail Baltic) arvestamise vajadusega.

Kõiki laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda https://www.torivald.ee/valla-pohjaosa-tuuleparkide-eriplaneering või siin.

Edasi saadetakse täiendatud eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus dokument veelkordseks ülevaatamiseks asjaomastele asutustele ja kaasatavatele isikutele, vajadusel tehakse dokumendis korrektuure ja seejärel avaldatakse see omavalitsuse veebilehel.

Seejärel saab planeeringu asukoha eelvaliku ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamisega pihta hakata. Ka sellesse protsessi saavad kõik jooksvalt oma ettepanekuid teha, kuid järgmine suurem kaasamine on ees 2022 aasta sügisel, mil tutvustakse planeeringu asukohavaliku eelnõud.