Kuidas arvestasime lähteseisukohtade ettepanekutega?

Põhja-Pärnumaa vallas toimus 15.10. – 15.12.2021 tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek, mille jooksul laekus kokku 22 kirja.

Oma seisukohad dokumentide täiendamiseks või planeeringuprotsessis edaspidi arvestamiseks esitasid Päästeamet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet, Transpordiamet, Rahandusministeerium, Maa-amet, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Võiera küla elanikud, Rahnoja kogukond, Sotsiaalministeerium, Tori Vallavalitsus ning eraisikud H. Huik, K. Lumi, K. Kruusma, K. Lilleväli, K. Raud, J. Kaik, K. Eller ja R. Gustavson. Esitati seisukohti maardlate ja kaitsealuste alade ning tundlike liikide esinemise kohta eriplaneeringuala piirkonnas ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumentide vormistamisele ning sellest lähtuvalt muudeti dokumendi struktuuri. Avalikul arutelul tõstatati küsimusi kohaliku kasu teemadel, mida arutatakse edasistel kohtumistel elanike ja kohaliku omavalitsuse vahel. Avalikul arutelul esitati ettepanek eemaldada eriplaneeringu aladest üks ala, kus elanike hinnangul asub lindude rändekoridor. Antud ala ei eemaldata eriplaneeringust aga informatsioon võetakse teadmiseks ning koostöös linnustikueksperdiga tehakse kindlaks võimaliku rändekoridori asukoht. Käesolevas planeeringuetapis oleks ala eemaldamine ennatlik, kuna alles edasise planeerimise käigus selguvad linnustiku uuringu tulemused.

Kõigi laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda siin: